платформа за онлайн магазини и складова система0700 45 155

Интеграция с MoneyWorks на Генсофт - OLD page

GenSoft MoneyWorks

GenSoft MoneyWorks е ERP система проектирана като софтуер, който да покрива всевъзможните нужди на бизнес управлението.

Модулната технология, заложена в нея й позволява да е подходящо решение за всякакъв вид фирми – търговия на едро и дребно, производствени предприятия, супермаркети, вериги магазини, счетоводни къщи, сервизи и др.

 

Интеграция на GenSoft MoneyWorks със Summer Cart

Gensoft

Търговският софтуер MoneyWorks и онлайн магазинът Summer Cart вече могат да работят като едно цяло благодарение на специално създаден синхронизиращ модул.

Софтуерната компания Генсофт в партньорство с Мирчев Идеас създаде модул за двупосочна синхронизация - модулът автоматично прехвърля продуктовия каталог от програмата MoneyWorks в онлайн магазина Summer Cart и в последствие информацията за онлайн поръчките и клиентите в резултат на двупосочната синхронизация се прехвърлят в MoneyWorks. Само за няколко минути данните за стотици или хиляди продукти се интегрират в електронния магазин. В същото време всички поръчки и наличности се управляват по ефективен начин през търговската система MoneyWorks.

Целият процес е много улеснен и се осъществява през модула Интернет магазин в програмата на Генсофт. С няколко конкретни стъпки търговските фирми ползващи MoneyWorks ще създадат собствен онлайн магазин и ще го напълнят със стоки за продажба.

Най-хубавото е, че търговецът сам определя колко често да се синхронизират данните – ежедневно, ежеседмично, а дори и няколко пъти на ден – съобразявайки се единствено с динамиката на своите продажби, наличности и номенклатура.

 

Освен автоматично прехвърляне на продуктови данни и честота на синхронизация, Генсофт са предвидили и гъвкави възможности за избор на продукти, избор на склад и избор на цена.

 

Десетки търговски фирми, клиенти на Генсофт, активно използват синхронизиращия модул, с което лесно и автоматично управляват своите онлайн магазини.

 
Gensoft Gensoft Gensoft
 

Основни модули на MoneyWorks

Следва списък на най-основните модули на системата с кратко описание за предназначението им:

Главен екран

моментален достъп по всички модули на системата; област за различни видове няпомняния и аларми; област за обмяна на моментални съобщения с други потребители на системата; безкрайни възможности за цветово оформление;

Складове и стоки

Йерархично представяне и менажиране на складове, групи, под-групи, под-под-групи, …, стоки, сер.№, партиди и допълнителни разходи; задаване изображение и дефиниране на допълнителни характеристики за всяка една стока; изграждане на каталози; дефинирани от клиента поръчкови справки;

Фирми и лица

Картотека на всички видове контрагенти с които работи системата (клиенти, дистрибутори, доставчици, агенти, превозвачи и служители); възможност за организиране на дистрибуторите за работа по принципите на мулти-левъл търговията;

Пароли

За всеки един служител могат да се зададат парола, пръстови отпечатъци, над 550 вида права на достъп, видимост на складове, каси, банки и др.; възможност за задаване пароли и права и на клиентите с цел използване на WEB версията като интернет магазин;

Ценови листи и специални цени

Комплексно ценообразуване; възможност за дефиниране на ценови листи формулно обвързани със складове, групи стоки и стоки; дефиниране на специални цени за определени клиенти при определени условия; дефиниране на промоции; отпечатване на ценовите листи по различни начини;

Валутни курсове

Задаване на курсове за валутите, с които работи системата; задаване на кръстосани курсове; всяка една сделка в системата по подразбиране приема курса за деня, но при необходимост може да бъде зададен и друг;

Продажби

Въвеждане на нови и редактиране при нужда (и ако паролите за достъп позволяват) на стари продажби; пълни, авансови или отложени плащания; задаване фактура към сделката; калкулация на ресто; шаблони за отпечатване на сделката като фактура, стокова, складова и др.; поддръжка на баркодове и касови апарати;

Доставки

Въвеждане на нови и редактиране на стари доставки; възможност за въвеждане на допълнителни разходи към доставката (мита, транспорт и др.) с преизчисляване на себестойноста на стоките, а от там и ценообразуване на продажните цени;

Прехвърляне м/у складове

Въвеждане на нови и редактиране на стари прехвърляния на стоки между складовете; задаване на превозвач извършил транспортирането; възможност за двустъпково прехвърляне на стоките със засичане какво е излязло от единия склад и какво е пристигнало в другия; възможност за ценообразуване, ако стоката е с различна цени в двата склада; печат на документи;

Вноски

Въвеждане на нови и редактиране на стари парични вноски с цел погасяване на клиентски задължения; възможност за конвертиране на избрани вноски в изплащания на все още неизплатени стоки; преизчисляване салдата на контрагентите;

Изплащания

Въвеждане на нови и редактиране на стари изплащания на неплатени стоки; преизчисляване салдата на контрагентите; възможност за плащане с друга валута различна от тази на дължимата сума; задаване на фактури към изплащанията;

Връщане на стоки

Въвеждане на нови и редактиране на стари връщания на стоки; избор измежду платени и все още неплатени стоки; преизчисляване на съответните салда; възможност за отпечатване на кредитни известия;

Кредитни / дебитни за преоценка

Въвеждане на нови и редактиране на стари кредитни/дебитни за преоценка на стоки; чрез този модул могат да се преоценяват стоки по вече направени продажби или доставки; при този вид сметки няма движения на пари или стоки, но салдото на контрагента се променя; могат да се преоценяват както платени, така и неизплатени стоки;

Ревизии

Въвеждане на нови и редактиране на стари ревизии на складове; ускоряване правенето на ревизия чрез използването на баркодчетци; възможност за правене на ревизия в рамките на няколко дни; изчисляване на липсите като количества и пари;

Фактуриране

Възможност за задаване една фактура за няколко продажби; възможност за фактуриране от името на няколко наши фирми; разглеждане и разпечатване на стари фактури; експорт към различни счетоводни системи;

Каси и банки

Водене на нетърговски плащания и вземания (заплати, наеми, ток, обмяна на валута и т.н.) през избрани каси и банки; наличности по каси, банки и парични потоци; валутни преоценки;

Оферти

Изготвяне на нови и редактиране на стари оферти; изготвяне на оферта на базата на вече съществуваща такава; при одобрение на дадена оферта възможност за нейното автоматично реализиране в продажба или поръчка;

Резервации

Резервиране на стоки за определен клиент; задаване на крайна дата, до която важи резервацията; предупреждаване или забрана при опит да се продаде резервирана стока; възможност за автоматично реализиране на дадена резервация в продажба;

Поръчки

Изготвяне на клиентски и доставни поръчки; механизъм за обединяване на няколко клиентски поръчки в една доставна; следене степента на изпълнение на поръчките; възможност за конвертиране на клиентска/доставна поръчка в продажба/доставка;

Производство

Изготвяне на технологии за производството на дадено изделие; планиране на производство; вкарване в производство с изтегляне на необходимите материали; излизане от производство и заприхождаване на готовата продукция; постъпково изпълнение на дългосрочни планове; графици и диаграми за заетост на работниците, както и съответното им заплащане; възможност за използване на специализиран хардуер за маркиране на хора и стоки и безконтактното им проследяване за постигане на пълен контрол в рамките на дадено предприятие (влизане и излизане от завода; изработено време; заемано работно място; произведена стока; ефективност и др.;)

Счетоводство

Водене на еднофирмено или многофирмено двустранно счетоводство; автоматичен импорт на документи от складовата част на продукта и осчетоводяването им; изготвяне на ДДС дискове, Интрастат декларации, амортизации; изготвяне на годишни счетоводни отчети по зададени схеми; работа с аналитични признаци;

Клиенти и длъжници

Списък на всички клиенти и доставчици и техните салда; списък само на длъжниците и техните все още отворени сметки; пълна история на търговската дейност с избран контрагент; разнородни салдови справки;

Оборот пари

Комплексни и разнородни справки свързани с движението на парите; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми;

Стокооборот

Комплексни и разнородни справки свързани с движението на стоките; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми; пивот изгледи;

Фактурооборот

Комплексни и разнородни справки свързани само с фактурираните стоки; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми;; пивот изгледи;

Печалби

Комплексни и разнородни справки свързани с печалбата от продажбите; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми;

Прогнозни печалби

Всевъзможни и разнородни справки свързани с прогнозни печалби; филтриране по периоди, видове сметки, начини на плащане, контрагенти, складове, групи от стоки, стоки и др.; сортиране и групиране на информацията по различни признаци; изготвяне на диаграми;

Падежи

Справки свързани с наближаващи или просрочени плащания на контрагентите;

Връзка с отдалечени офиси

Синхронизиране на базите данни между отдалечени офиси на базата на автоматизирана размяна на репликационни файлове; поръчкови импорти на информация от други системи;

Интернет сайт

Автоматизирано изграждане на интернет сайт и интернет магазин на базата на наличната информация за складове, групи от стоки, стоки, картинки и характеристики на стоките, цени и наличности;

Мониторинг

Наблюдаване в реално време на всички извършващите се в момента операции и сделки по отделните работни места в офиса;

Проследяване на стока по сер.№

Проследаване пълната история конкретен сериен или партиден номер;

Архивиране

Архивиране на базата данни; възможност за периодично напомняне за правене на архив; възможност за стартиране на избран архив с цел проверка на дадена информация; възможност за възстановяване данни от избран архив;

Настройки

Множество настройки на системата, видове валути; номерация на документите; точност на закръгленията; връзка с различен хардуер (баркод скенери; касови апарати; ел.везни; Palm органайзери; пръстови скенери; безконтактни маркери); администриране на базата данни;

Органайзер

Въвеждане, напомняне и следене изпълнението на събития и задачи; изграждане на различни работни графици и пивот изгледи; водене на връзки с клиентите (CRM);

Комуникатор

Система за изпращане и получаване в реално време на кратки съобщения между потребителите на MoneyWorks; идеята е да отпаднат излишни телефонни разговори и SMS-и; съобщенията могат да бъдат публични, фирмени или лични;