Уважаеми клиенти на платформа SELITON,

Мирчев Идеас ЕООД, компанията-създадел на платформа Seliton, ще се регистрира през Февруари 2019г. в НАП като Производител на СУПТО софтуер с Приложение 30, първа част, към чл.52в, ал.1 на Наредба Н-18.

За да го постигнем ние вложихме огромно количество труд и паричи ресурси, заедно с уникални технически познания в много области. Създадената от нас СУПТО версия на онлайн магазин Seliton е в пълно съответствие със законови изисквания от Приложение 29 на Наредба Н-18.

 

За ваша информация цитираме клаузите по-долу.

Източник: Държавен Вестник http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130338

 

 

 

Приложение № 30 към чл. 52в, ал. 1
 
Първа част
Декларация от производител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 
 
Долуподписаният
......................................................................................,
(имена по документ за самоличност)
представляващ ....................................……………………………..………….................................................................,
(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
В качеството на производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1. Произвежданият от мен софтуер:
наименование: ………....................................………,
версия: ……………………..........................................…,
отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г.                 ДЕКЛАРАТОР: ……………………
гр. ……………….
 
 
 
   Следващите клаузи НЕ ЗАСЯГАТ платформа Seliton, включваме ги за пълнота на информацията   
 
 
 
Втора част
Декларация от разпространител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Долуподписаният
......................................................................................,
(имена по документ за самоличност)
представляващ ....................................……………………………..………….................................................................,
(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
В качеството на разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, произведен от:
…………………………. (наименование на производителя на софтуера)
………………………….. (държава на установяване, адрес)
………………………….. (номер от търговски и/или данъчен регистър, ДДС номер)
………………………….. (електронен адрес)
………………………….. (уеб сайт)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Разпространяваният от мен софтуер:
наименование: ………………....................................,
версия: …………………….….........................................,
отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1, с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г.                ДЕКЛАРАТОР : ……………………
гр. ……………….
Забележки:
1. Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез попълване на първа част от това приложение.
2. Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез попълване на втора част от това приложение.“
§ 61. Създава се приложение № 31 към чл. 52в, ал. 2, т. 1:
„Приложение № 31  към чл. 52в, ал. 2, т. 1
Информация за софтуера към декларацията по чл. 52в, ал. 1
І. Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, се подава информация за договора, с който са предоставени права за разпространение на софтуера на територията на страната: лице, с което е сключен договорът, дата на сключване, срок на договора, сканирано копие на договора.
ІІ. Обща информация за софтуера:
1. Модули на софтуера и тяхната функционалност.
2. Технологична и системна среда, в която работи софтуерът, вкл. приложени технологии при разработването му.
3. Начин на предоставяне на клиентите:
а) SaaS;
б) web базирано приложение в среда на клиента;
в) локална инсталация;
г) друг (описание).
4. Вид на БД.
5. Алгоритъм за криптиране, в случай че създаваната от софтуера информация се криптира.
6. Начин на автентификация на потребителите.
7. Информация относно изпълнението на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – или от софтуера, или от интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност, с която софтуерът е свързан или е съставна част.
8. Обща информация за вградената в софтуера защита срещу неоторизирана промяна или добавяне на външни модули към него.
ІІІ. Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната – ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, и трите имена – за ФЛ; адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.“
Онлайн магазин от SELITON