Приложение № 31 към чл. 52в, ал. 2, т. 1

Информация за софтуера към декларацията по чл. 52в, ал. 1

 • Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, се подава информация за договора, с който са предоставени права за разпространение на софтуера на територията на страната: лице, с което е сключен договорът, дата на сключване, срок на договора, сканирано копие на договора.

 • Обща информация за софтуера:

  • Модули на софтуера и тяхната функционалност.

  • Технологична и системна среда, в която работи софтуерът, вкл. приложени технологии при разработването му.

  • Начин на предоставяне на клиентите:

   • SaaS;

   • web базирано приложение в среда на клиента;

   • локална инсталация;

   • друг (описание).

  • Вид на БД.

  • Алгоритъм за криптиране, в случай че създаваната от софтуера информация се криптира.

  • Начин на автентификация на потребителите.

  • Информация относно изпълнението на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – или от софтуера, или от интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност, с която софтуерът е свързан или е съставна част.

  • Обща информация за вградената в софтуера защита срещу неоторизирана промяна или добавяне на външни модули към него.

 • Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната – ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, и трите имена – за ФЛ; адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.

Онлайн магазин от SELITON