Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1

Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект

 • ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС.

 • Вид, наименование и адрес на обекта.

 • Наименование и версия на софтуера.

 • Номер на софтуера от списъка на НАП.

 • Наличие на интернет свързаност в обекта.

 • Лице, от което е закупен софтуерът:

  • вид:

   • лице, производител на софтуера;

   • лице, разпространител на софтуера;

   • лице, оторизирано от производител/разпространител да разпространява софтуер;

   • друг (описание);

  • ЕИК;

  • наименование/имена.

 • Вид инсталация – локална, локална мрежа, web приложение, SaaS, др.

 • Дата на инсталация/инициализация.

 • Лице, извършило инсталацията/инициализацията:

  • имена;

  • представител на:

   • производител;

   • дистрибутор;

   • оторизирано лице;

   • друг (пояснение).

 • Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера.

 • Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс (различен според ползваната технология: IP адрес, комуникационен порт, домейн име и/или домейн адрес, име на инстанция, местоположение на компютърен файл, друго).

 • Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс (TCP/IP, Named Pipes, …).

 • Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс (local network, vpn, DirectAccess, WAN).

 • Наличие на договор за поддръжка на софтуера, вкл. ЕИК и наименование на изпълнителя по договора за поддръжка.

 • Фискални устройства, свързани към софтуера – индивидуални номера на ФУ.

 • Нефискални печатащи устройства, свързани към софтуера – по видове, брой и предназначение.

 • Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи – складово стопанство, счетоводен софтуер, други – посочват се с наименование, версия, лице, от което са придобити, и начало на използването им (месец, година).

 • Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins) – посочват се наименование, версия, наличие на оторизация от производителя/разпространителя на софтуера.

 • Когато софтуерът не разполага с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – информация за системата/модула, в който тя е реализирана, и адрес на обекта, в който може да бъде достъпвана от органите по приходите.

 • Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект – дата.

 • Преустановяване на извършването на дейност в търговския обект – дата.

Онлайн магазин от SELITON