Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1

Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

 • Наименование на електронния магазин.

 • Наименование на домейна на електронния магазин.

 • Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

  • за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

  • за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС.

 • Продажбите се извършват чрез:

  • 4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):

   • наименование на онлайн платформата;

   • уеб адрес на онлайн платформата;

   • оператор на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес.

  • 4.2. Собствен/нает електронен магазин:

   • 4.2.1. Информация за собственика на домейна:

    • за лица, установени на територията на страната:

     • за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

     • за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

    • за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.

   • 4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:

    • на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;

    • използва се външна хостинг услуга:

     • вид на използваната хостинг услуга – опи­сание;

     • информация за доставчика на хостинг услугата:

      • за лица, установени на територията на страната:

       • за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

       • за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

      • за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.

   • 4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:

    • поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;

    • поддръжката е възложена на друго лице – данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.

   • 4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

   • 4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:

    • на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;

    • на наета инфраструктура – наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;

    • хостинг компания – наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;

    • ползване на „облачна услуга“ – наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.

 • Вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура.

 • Начало на работа на електронния магазин – дата.

 • Прекратяване на работата на електронния магазин – дата.

 • Дата на подаване на информация в НАП.

Онлайн магазин от SELITON