Алтернативен начин за отчитане на продажби пред НАП
чрез
СТАНДАРТИЗИРАН ОДИТОРСКИ ФАЙЛ

 

 

Считано от 01.07.2020 г. чрез подаване на Приложение 33 от Наредба №Н-18/2006 г. (за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин) собствениците на онлайн магазини ще могат да заявят желанието си да прилагат алтернативния режим за отчитане на продажби, за които е извършено неприсъствено плащане с кредитна/дебитна карта.

Търговците, които извършват продажби чрез онлайн магазин, трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за прилагане на алтернативния режим и следва да подадат към НАП информация за: 

 • използваните доставчици на платежни услуги; 
 • платежните сметки, по които се получават плащанията по извършваните продажби; 
 • номерата на използваните виртуални ПОС; 
 • информация относно софтуера на електронния магазин

 

Платформа Seliton ВЕЧЕ има техническо решение на тези изисквания!

ПОИСКАЙ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ SELITON

 

За прилагането на алтернативния режим за отчитане на продажби Seliton разработи нова функционалност, отговаряща на всички изисквания на НАП, а именно:

1. Софтуерът за управление на продажбите в онлайн магазина следва да:

 • генерира уникален номер на всяка регистрирана поръчка за закупуване на стока/услуга;
 • да осигурява пълнота и интегритет на създаваните при използването му данни;
 • да осигурява еднозначна автентификация на потребителите/операторите при работа с него.

  Когато софтуерът представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията на наредбата;

2. За продажбите, извършвани чрез електронния магазин, търговецът приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон;

3. Чрез софтуера по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.
За извършваните продажби по този ред, вместо фискален/системен бон, електронните търговци издават документ, който трябва да съдържа най-малко следните реквизити:

 • наименование, номер и дата на документа;
 • данни за търговеца;
 • уникален номер на клиентската поръчка;
 • референтен номер на финансовата трансакция; 
 • наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;
 • двумерен баркод (QR код), съдържащ посочена в наредбата информация за продажбата.

Всички електронни търговци, прилагащи алтернативния режим за неприсъствени плащания, са длъжни да подават за всеки календарен месец към НАП стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Файлът е в XML формат, съгласно приложение №38 от наредбата, и се подава от 1–во до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. 

Разбира се, платформа Seliton има вече работещо решение, разработено по горепосочените техническите изисквания и по задание от НАП, както и следващо структурата на XML формата. Разработката се разпространява в магазини Seliton, версия 10, подверсия ...

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ЦЕНА

*** Важно *** 
Алтернативният режим на отчетност е разрешен за търговци, които не притежават касов апарат и нямат дейност извън оперирането на онлайн магазина си (за която да имат задължение да издават касов бон).

 

nap

 

Онлайн магазин от SELITON