1. Какво представлява алтернативният режим за отчитане на продажби?

 

С промените на ЗДДС от 2019 година беше въведена възможност при неприсъствени плащания с платежни карти в електронни магазини да не се издава касов бон.

Съгласно чл. 118 ал. 3а от ЗДДС в случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип (ФУ) или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД).

Изискванията към този електронен документ – неговото съдържание, начин за издаване, както и задълженията за предоставяне на данни към НАП са уредени с новите изменения на Наредба Н-18.

 

Това означава, че търговци, които използват средства за неприсъствено плащане на електронния си магазин, могат да избират между два алтернативни начина за отчитане:

 

• издаване на касов бон от одобрено фискално устройство по общия ред (в този случай ви е необходим SELITON СУПТО, или одобрена СУПТО-синхронизация с друг СУПТО софтуер като Модулите на Seliton за синхронизация с MoneyWorks и Микроинвест);

• издаване на електронен документ с определени задължителни реквизити при условията на Наредба Н-18. Именно втората възможност представлява алтернативният режим за отчитане на продажби, за който се отнасят специалните задължения за отчитане и предоставяне на информация пред НАП.

 

2. Кога мога да използвам алтернативния режим?

 

Ако електронен магазин приема неприсъствени плащания с карта, съгласно чл. 3 ал. 17 от Наредба Н-18, той може да отчита продажби и чрез документ за регистриране на продажбата, при спазване на следните условия:

• софтуерът за управление на продажбите в електронния магазин трябва да:

• генерира уникален номер на всяка регистрирана поръчка за закупуване на стока/услуга;

• осигурява пълнота и интегритет на създаваните при използването му данни;

• осигурява еднозначна автентификация на потребителите/операторите при работа с него;

• когато софтуерът представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията на наредбата;

• за извършваните продажби чрез неприсъствени плащания с карта, търговецът не приема други плащания, които изискват издаването на фискален/системен бон;

• чрез софтуерът по т. 1 не управляват други продажби, извън продажбите по т. 2. (т.е. електронният магазин не е фиктивен).

 

3. Какви са задълженията ми пред НАП, ако използвам алтернативния режим?

 

Търговците, които отговарят на изискванията на чл.3 ал. 17 от Наредба Н-18 и искат да използват алтернативния режим трябва да:

 

• Подадат през електронния портал на НАП информация за използваните доставчици на платежни услуги; платежните сметки, по които се получават плащанията по извършваните продажби; номерата на използваните виртуални ПОС; информация относно софтуера на електронния магазин.

• Подават за всеки календарен месец към НАП стандартизиран одиторски файл, съдържащ, информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършвани доставки на стоки/услуги през месеца. Файлът е в XML формат, съгласно приложение №38 от наредбата, и се подава от 1 во до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

 

4. От кога трябва да подавам месечни одиторски файлове?

 

• През месец юли услугата в електронния портал на НАП „Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.“ ще е тестова, като реални данни ще могат да подават от 1-ви август 2020г.

Онлайн магазин от SELITON