Медиите за нас

"Магазините се местят от улицата в интернет"

Nova

"10 пъти повече онлайн магазини отварят врати"

Пари бг

"Отварянето на онлайн магазин става все по-достъпно и за малките фирми"

Капитал

"Онлайн магазин се прави за 10 минути"

Труд БГ

"Mirchev Ideas предоставя безвъзмездно решението Summer Cart за учебни цели"

Computer world

"Платформа, която търпи бързо развитие, доработки и надеждност"

.NET

"Mirchev Ideas представи официално първото българско решение за онлайн магазини"

Komputri

"Електронната търговия в България"

EBF

"Репортаж по време на WebXpo"

M SAT

Общи условия за хостинг услуга Managed VPS

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СЕЛИТОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София 1784, ул. Михаил Тенев 12, Евротур Бизнес Център, ет. 5, офис 18, ЕИК 131125135, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуга по предоставяне и поддръжка на управляем виртуален сървър, наричани по-долу Услугите.

 

Чл. 2. (1) Managed VPS e хостинг услуга (наричана по-долу за краткост Managed VPS), при която Ползвателят получава виртуално отделен, независим сървър, поддържан от Доставчика;
(2) Ползватели на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват услугата Managed VPS за осъществяване на своята професионална или търговска дейност. Ползвателите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Физическите лица - ползватели използват услугите за своята търговска, професионална и бизнес дейност и декларират, че не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(3) Собственик е юридическото лице, извършило първото плащане за услугата Managed VPS, на което е издадена фактура за това плащане. Ако първото плащане не е извършено от юридическо лице, собственик е физическото лице за контакт;
(4) Услугите по тези общи условия включват и услугите по администриране и техническа поддръжка на виртуалния сървър, мониторинг и поддържане на бекъп на съдържанието.

 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

1. Наименование на Доставчика: "СЕЛИТОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев 12, Евротур Бизнес Център, офис 18
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, Михаил Тенев 12, Евротур Бизнес Център, офис 18
4. Данни за кореспонденция: гр. София, Михаил Тенев 12, Евротур Бизнес Център, офис 18, Email: sales@seliton.bg, тел: 0700 45 155
5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131135125.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 4. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя, включва следното:

4.1 Предоставяне и администриране на виртуално отделен сървър. На сървъра няма контролен панел;
4.2 Осигуряване на денонощна техническа поддръжка на виртуалния сървър;
4.3 Гарантиране на ресурс, който не се споделя с други клиентски приложения;
4.4. Осигуряване на денонощен мониторинг и реакция при възникнали проблеми;
4.5. Регулярно архивиране (бекъп) на съдържанието на сървъра;
4.6. Инсталиране на онлайн магазин Seliton на сървъра.

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план.
(2) Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите потребление. Изпращането на спам не се допуска.
(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.

 

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 6. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.
(2) Информация за различните абонаментни планове е достъпна на адрес: http://seliton.bg/

Чл. 7. (1) Ползвателят заплаща цената на услугата преди началото на всеки абонаментен период. 
(2) Доставчикът потвърждава получаването на първото плащане чрез активиране на услугата, а последващите плащания чрез удължаване на срока за ползването й. 
(3) За извършване на плащането за услугата , Доставчикът следва да издаде електронна фактура на името на лицето, което следва да плати услугата и да я изпрати на посочената от него електронна поща или при липса на такава – на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Независимо от извършването на плащане и издаване на фактура, страна по този договор и титуляр на правата върху хостинг услугата е Собственикът.

 

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 9. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя личен профил (достъп до тикет система), който e обособена част от техническите устройства (сървъри) на Доставчика, съдържащ информация на Ползвателя.
(2) Ползвателят има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел за онлайн магазин Seliton и легитимирайки се с предоставеното му име и парола. 
(3) Ползвателят има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на Доставчика.

Чл. 12. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение. 
(2) Ползвателят се задължава да не използва Услугата за следното:

1. Инсталиране на софтуерни системи, различни от платформа Seliton и съпътстващите модули на платформа Seliton
2. За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
2.1 Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
2.2 Представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
2.3 За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;
2.4 За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
3. За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.

Чл. 13. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата. 
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 14. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата и с оглед интересите на Ползвателя за фунциониране на Услугата, Доставчикът има право да смени абонаментния план с по-висок клас, без предварителното съгласие на Ползвателя съгласно тези общи условия. 
(2) В случай на промяната в абонаментния план, Доставчикът променя плана, като намалява срока съобразно извършеното преизчисляване на цената по новия план. Ползвателят използва новия план до изтичането на преизчисления срок, без да заплаща допълнително услугата и след изтичането на този срок, Ползвателят подновява ползването на Услугата съобразно новия абонаментен план за съответния срок и при съответните условия.

Чл. 15. (1) В случай, че договорът с Доставчика не е прекратен след изтичането на срокa по предходния член, той се счита за сключен за новия абонаментен план и към него се прилагат актуалните общи условия, с които Ползвателят се задължава да се запознава своевременно. 
(2) В случаите по чл. 14, Ползвателят има право да прекрати този договор с едностранно изявление до Доставчика в срок до 30 дни, считано от промяната на характеристиките на услугата от страна на Доставчика.

Чл. 16. Доставчикът предоставя техническа поддръжка на Ползвателите на услугата, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

Чл. 17. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. 
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 18. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли".

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на услугата. 
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 
(4) В случай на изтичане на срока на актуалния абонаментен план за Услугата, заплащането на суми за следващ период от страна на Ползвателя се приема за подновяване на договора при актуалните общи условия за Услугата. 

Чл. 20. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://seliton.bg/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 21. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
3. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
6. в случаите на чл. 15, ал. 2.

Чл. 22. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на услугата "Managed VPS".

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. (1) В случай, че Ползвателят прекрати предсрочно настоящия договор, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора. 
(2) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Ползвателя се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора. 
(3) В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 24. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя за предоставяне на Услугата, Доставчикът има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 25. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

Чл. 26. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора.

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица. 
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Услугата. 
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Услугата не е била предоставяна на Ползвателя на основание чл. 23.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя услугата и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия. 
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

Защита на личните данни

Чл. 29A. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
(2) Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
(3) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес http://seliton.bg/, с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
(4) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на хостинг услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
(5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. Чл. 31. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 32. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 33. Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Ползвателя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 8 Юни 2015 г.

Онлайн магазин от SELITON