В сила от 12 Март 2012 г.

С публикуването на версия 7.5, считано от 08.04.2015 г. се преустановява поддръжката на версия 6.0 на платформата Summer Cart.

С публикуването на версия 7.0, считано от 21.11.2014 г. се преустановява поддръжката на версия 5.0 на платформата Summer Cart.

С публикуването на версия 6.0, считано от 1.08.2013 г. се преустановява поддръжката на версия 4.0 и предходните версии 1.0, 2.0, 3.0, 3.5 на платформата Summer Cart.

 

При наличие на грешки в посочените версии, моля да актуализирате Вашата платформа до най - новата версия на Summer Cart.

 

1. Цел

Целта на този Договор за ниво на услуги (ДНУ) за поддръжка е да формализира споразумението между "Mirchev Ideas" и Клиента за предоставяне на определени услуги, при определени нива на поддръжка, с предварително уговорена цена.

2. Определения

 • Софтуер
  “Summer Cart” - софтуер за електронна търговия. Той не включва модули, които не са част от стандартния инсталационен пакет.
 • Клиентът или Вие
  Лице или дружество, притежаващо валидна лицензия за използване на Софтуера.
 • Искане за поддръжка
  За целите на този договор, искането за поддръжка е общо определено като искане за поддръжка за отстраняване на дефект в съществуващ код на приложението или искане за поддръжка, която не включва изменения в кода на приложението, като например въпрос.
 • Проблемност на казуса за поддръжка
  Ниска и Висока.
 • Система за техническа поддръжка
  Системата за техническа поддръжка се намира на
  https://project.mirchevideas.com/clients/ .
 • Казус за техническа поддръжка
  Въпрос или искане за поддръжка, регистрирани в системата за техническа поддръжка
  .

3. Обхват на услугите

 1. Следните услуги се предоставят в резултат на получени от Вас заявки за поддръжка:
  • Корективна поддръжка – Определена като дейности, свързани с анализ на първопричината и изолация на техническите дефекти и разрешаването им:
   1. Анализ на първопричината - Анализ на първопричината на проблемите. Проблемите ще се разгледат, за да се определят техните първопричини и ще бъдат предприети мерки за коригиране на източниците на проблемите и ще бъдат изготвени доклади, които ще бъдат разпространени своевременно.
   2. Отстраняване на технически дефекти – Определено като спешна поправка на действие на системата, която не функционира коректно според "Mirchev Ideas". Това включва системни грешки, "висящи" или замразени екрани или неочаквани резултати в системата, които правят системата невъзможна за използване за целта, за която е проектирана.
  • Съветване – Определено като отговори на общи въпроси по използването
  • Обновяване статуса на казусите – "Mirchev Ideas" ще извършва навременни обновявания на статуса на казусите в рамките на системата за техническа поддръжка.
 2. Всички други услуги НЕ са включени. В частност следните услуги НЕ са включени:
  • Оценка и доставяне на нов софтуер или хардуер
  • Поддръжка на повикване – мениджърите по поддръжка на "Mirchev Ideas" не е необходимо да бъдат на повикване
  • Обучение
  • Инсталация или разполагане на Софтуера
  • Прилагане на поправки или отстраняване на технически дефекти на инсталиран софтуер
  • Обновяване в по-нова версия / Връщане в предишна версия на софтуера и свързания с него хардуер
  • Съдействие при използването на приложението, когато е включен неподдържан или нестандартен хардуер или софтуер. Използването на неподдържан или нестандартен хардуер или софтуер често води до неочаквано поведение на иначе надеждни системи.
  • Адаптивна поддръжка - Дейности, свързани с обновявания в по-нова версия или конверсии на приложение в резултат на нови версии на операционната среда, включително операционната система, сървъра на приложението или софтуера с бази данни.
  • Подобряваща поддръжка - Дейности, свързани с подобрения за предоставяне на допълнителна функционалност на приложението.
  • Ново развитие – Всяка промяна в базите данни или системата, което включва функционалност, която не е включена в Софтуера, дори ако новата функционалност би изглеждала като подобрение по отношение на старата.
 3. Този Договор за ниво на услуги се прилага единствено ако Клиентът е закупил Абонамент за услуги за поддръжка за "Summer Cart" от "Mirchev Ideas".
 4. "Mirchev Ideas" може по своя преценка да откаже предоставянето на услугата за Софтуер, който е изменян или променян от Клиента, освен ако изрично не му е указано това от "Mirchev Ideas" в писмен вид.
 5. "Mirchev Ideas" може да откаже да предостави услуга ако системните изисквания за Софтуера, както е посочено на www.summercart.com, не са изпълнени.
 6. Телефони за поддръжка, “Стандартно работно време" и езиците, на които е достъпна поддръжката, са посочени на www.summercart.com, раздел Поддръжка. Каналът за интернет поддръжка е Системата за техническа поддръжка, намираща се на https://project.mirchevideas.com/clients/ .
 7. Множество едновременни искания за поддръжка от Клиента ще се разрешават с оглед степента на проблемност.
 8. Когато даден казус (искане за поддръжка) изисква намесата на висококвалифицирани специалисти като програмисти и уеб дизайнери времето за решаване е извън рамките на този договор.
 9. "Mirchev Ideas" ще употреби разумни търговски усилия за да предостави Поддръжка в съответствие със следните насоки:
Техническа Поддръжка Стандартна
Часове на покритие Стандартно работно време
Канал за поддръжка Системата ни за поддръжка & телефон
Брой на случаите Неограничено
Вид казус Отговор до
Критичен: Катастрофален продуктов проблем, който може сериозно да засегне системи в реална употреба на Клиента или при който системи в реална употреба на Клиента са в много лошо състояние или не функционират; загуба на реални данни и няма процедура за заобикаляне на проблема. Това включва и пробиви на сигурността. 1 работен ден
Висок: Проблем, при който системата на Клиента функционира, но е със силно занижен капацитет. Състоянието предизвиква сериозно влияние върху част от бизнес операциите и продуктивността на Клиента. Системата е изложена на потенциална загуба или нарушаване на услугата.
1 работен ден
Среден: Проблем със средно до ниско въздействие, включващ частична, некритична загуба на функционалността. Проблем, който нарушава дадени операции, но позволява на Клиента да продължи да функционира. Това може да бъде малък проблем с ограничена загуба или без загуба на функционалността или без въздействие върху оперирането на Клиента и проблеми, при които има лесен начин на заобикаляне или избягване от крайния потребител. Това включва документални грешки.
1 работен ден
Нормален: Общи въпроси при употреба, препоръки за бъдещо подобряване на продукта или негови изменения. Няма въздействие върху качеството, изпълнението или функционалността на Софтуера.
2 работни дни

4. Задължения и отговорности

Клиентът има следните общи отговорности по този Договор:

 1. Клиентът ще извършва стопанска дейност по учтив и професионален начин с "Mirchev Ideas".
 2. Клиентът ще използва подходящата система за техническа поддръжка, за да иска поддръжка.
 3. Клиентът ще предостави цялата информация, необходима за откриването на искане за поддръжка.
 4. Клиентът ще предостави достъп до инсталирания Софтуер, при направено искане.
 5. Клиентът ще задава кодове на важност, спазвайки правилната им употреба, както е посочено в този документ.
 6. Веднъж след като е подадено искането за поддръжка, Клиентът ще бъде достъпен и ще осигури възможност за работа от екипа по поддръжка на "Mirchev Ideas", обслужващи искането за поддръжка.
 7. Крайните потребители на клиента не контактуват пряко с екипа по поддръжка на "Mirchev Ideas" при съобщаване на проблем. Всички обаждания за възникнали проблеми трябва да бъдат регистрирани през съответния канал за техническа поддръжка.
 8. Да инсталира Софтуера на сървър с актуална и надлежно защитена операционна система.
 9. Клиентът плаща своевременно абонаментните такси за поддръжка и всички допълнителни такси, каквито могат да възникнат.

5. Общи условия

 1. Срок на Договора
  • За безплатната поддръжка, включена в покупката на лиценз за “Summer Cart”:
   Този Договор влиза в сила на датата, на която поръчката на "Summer Cart" е направена от Клиента. Този Договор приключва на датата, на която изтича срока на безплатната поддръжка, освен ако Клиентът е закупил "Абонамент за поддръжка".
  • За платена поддръжка:
   Този Договор влиза в сила на датата, на която поръчката за "Абонамент за поддръжка" на "Summer Cart" е направена от Клиента или ако настоящият абонамент не е изтекъл, веднага след като изтече предишния абонамент. Този Договор се подновява автоматично за съответен период, освен ако някоя от страните не представи пред другата уведомление за прекратяване поне 7 (седем) дни преди края на платения период.
 2. Този Договор може да бъде изменян периодично от "Mirchev Ideas". Този нов договор ще бъде публикуван на www.summercart.com и ще влезе в сила един месец след като е бил публикуван, освен ако Клиентът представи на "Mirchev Ideas" писмено уведомление за несъгласие с новите условия.
 3. Този Договор е лично за вас. Вие нямате право да давате за ползване, нито да прехвърляте правата си по този Договор без предварителното писмено одобрение на "Mirchev Ideas". Ако дадете правата си, както би било ако друг различен от вас използва вашия потребител, вие оставате отговорен за всички такси, дължими по този Договор.

6. Прекратяване

 1. Клиентът може да прекрати този Договор по всяко време. Клиентът има право на частично възстановяване на 50% от платената сума ако договора за поддръжка бъде прекратен в рамките на първите 30 дни от началото на договора. Ако 30-те дни след началото на договора са изтекли, то Клиентът няма право да получи каквото и да е възстановяване.
 2. "Mirchev Ideas" може да прекрати този Договор с 1 (едно) седмично предизвестие. В този случай Клиентът има право на възстановяване за пропорционалния еквивалент от остатъка на периода на поддръжка.

7. Конфиденциалност

 1. “Конфиденциална информация" означава всякакви данни, съществуващи на вашите сървъри и друга важна информация, предоставена от Вас.
 2. Конфиденциалната информация ще бъде пазена в конфиденциалност от "Mirchev Ideas" и ще се използва единствено с цел вашето обслужване или както бъде посочено по друг начин в този Договор. "Mirchev Ideas" ще полага същата степен на грижа, за да гарантира сигурността на Конфиденциалната информация, която полага за своята конфиденциална информация.
 3. "Mirchev Ideas" има право да се съобрази с призовки или подобна заповед на съд или друг държавен орган или политическо подразделение във връзка с данни от "Mirchev Ideas" съгласно този Договор или с друго законово изискване, изискващи разкриване на такива данни, при условие че "Mirchev Ideas" Ви уведоми своевременно след получаването им, освен ако такова уведомяване е забранено от закона. Вие заплащате разумните разходи и такси на "Mirchev Ideas" за изпълнението на това изискване.

8. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

 1. "MIRCHEV IDEAS" ВИ ГАРАНТИРА ЕДИНСТВЕНО, ЧЕ УСЛУГАТА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ "MIRCHEV IDEAS" СЪЩЕСТВЕНО СЪОТВЕТСТВА НА ТОЗИ ДОГОВОР ЗА НИВО НА УСЛУГИ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ ИЗПЪЛНИ УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ТОЗИ ДОГОВОР ЗА НИВО НА УСЛУГИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРНОТО, ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ (A) УСЛУГАТА ПО ПОДДРЪЖКА ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ И ЧЕ ИНТЕРНЕТ Е НЕРУЛИРАНА, ПУБЛИЧНА МРЕЖА, НАД КОЯТО "MIRCHEV IDEAS" НЕ УПРАЖНЯВЯ КОНТРОЛ И (B) "MIRCHEV IDEAS" НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОПЕРИРАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА НА ВАШИТЕ СЪРВЪРИ И ТЯХНАТА СВЪРЗАНОСТ С ИНТЕРНЕТ ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ПО ПОДДРЪЖКА.
 2. ОСВЕН ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, ОПИСАНА В ТАЗИ ТОЧКА "MIRCHEV IDEAS", НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, АКЦИОНЕРИ, ПАРТНЬОРИ, РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА ПО ПОДДРЪЖКА ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО ДРУГ НАЧИН С ТОЗИ ДОГОВОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСЯКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ХОДА НА ТЪРГУВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ТЪРГОВСКАТА ПРАКТИКА. "MIRCHEV IDEAS" ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ВСЯКА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ОПЕРИРАНЕТО НА УСЛУГАТА ПО ПОДДРЪЖКА ЩЕ БЪДЕ НЕНАРУШЕНО И СВОБОДНО ОТ ГРЕШКИ. ОСВЕН ТОВА, "MIRCHEV IDEAS" НЕ ПРАВИ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ И НЕ НОСИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА, СИГУРНОСТТА, ИСТИННОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ДАННИТЕ ПРЕДАВАНИ ПО ИНТЕРНЕТ ИЛИ ЗА ВМЕШАТЕЛСТВО, ВИРУС, РАЗПАДАНЕ, ЗАГУБА НА ВРЪЗКА, ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГА ГРЕШКА ИЛИ СЪБИТИЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ИЛИ ВКАРАНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ВАШИТЕ СЪРВЪРИ. ВИЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНО ОТГОВОРНИ ЗА ПОСТАВЯНЕТО НА ПОДХОДЯЩА ЗАЩИТНА СТЕНА (FIREWALL), ПАРОЛА И ДРУГИ ОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ, ЗА ДА ЗАЩИТИТЕ ВАШИТЕ СИСТЕМИ, ДАННИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ НЕЖЕЛАНО ВМЕШАТЕЛСТВО, ПРИЧИНЕНО ПО ИНТЕРНЕТ ИЛИ ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ.
 3. Ако считате, че услугата по поддръжка не съответства на гаранцията, описана в тази точка, моля свържете се с отдел Обслужване на клиенти на "Mirchev Ideas". Изключителната отговорност на "Mirchev Ideas" и Вашето единствено средство за обезщетение при нарушаване на ограничената гаранция в тази точка ще бъде, по избор на "Mirchev Ideas", или повторно изпълнение, без допълнителни разходи за Вас към "Mirchev Ideas" на определена част от услугата, която не е била осъществена, или възстановяване на таксите, платени от Вас за срока, през който определен компонент от услугата не е бил в съответствие с ограничената гаранция.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. КУМУЛАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ, АКЦИОНЕРИТЕ, ПАРТНЬОРИТЕ, РЪКОВОДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, АГЕНТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА "MIRCHEV IDEAS" КЪМ ВАС И ВСИЧКИ ДРУГИ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИСКОВЕ, ИСКАНИЯ, ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ДОГОВОР ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ПО ПОДДРЪЖКА ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ГРЕШКА ИЛИ ЗАБАВА В ПРЕДОСТАВЯВЕНО НА УСЛУГАТА ПО ПОДДРЪЖКА, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ИСКА ИЛИ ДЕЙСТВИЕТО ИЛИ ОСНОВАНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОГОВОР, ЗАКОНОВО НАРУШЕНИЕ ИЛИ ГАРАНЦИЯ), НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩИТЕ ТАКСИ ПОЛУЧЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ОТ "MIRCHEV IDEAS", ИЛИ ОТ ВАС ИЛИ ОТ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ ИЛИ ДИСТРИБУТОРА, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА НА "MIRCHEV IDEAS", ПРЕДОСТАВЕНА НА ВАС ПО ВРЕМЕ НА СРОК ОТ ТРИ (3) МЕСЕЦА ПРЕДШЕСТВАЩИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ДАТАТА, НА КОЯТО СЪБИТИЕТО, ПРИЧИНИЛО ИСКА Е НАСТЪПИЛО ИЛИ ПРОПОРЦИОНАЛНИЯ ЕКВИВАЛЕНТ АКО СТЕ ЗАКУПИЛИ ГОДИШЕН ПЛАН.
 2. "MIRCHEV IDEAS", НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, АКЦИОНЕРИ, ПАРТНЬОРИ, РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОСОБЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, РЕЗУЛТАТНИ, ПРИМЕРНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕКИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ДАННИ, НАРУШАВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГА ЗАГУБА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА ПО ПОДДРЪЖКА ИЛИ ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ С НЕЯ ИЛИ ГРЕШКА ИЛИ ЗАБАВА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ПО ПОДДРЪЖКА ИЛИ ДРУГО ПО ТОЗИ ДОГОВОР, ПРИЧИНЕНО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, ДОРИ АКО "MIRCHEV IDEAS" Е ЗНАЕЛ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.

10. Приложимо право и юрисдикция

Всеки иск, произтичащ от или свързан с този Договор се ръководи от вътрешното материално право на Република България. Всеки съдебен процес между страните ще се осъществява изключително от българските държавни съдилища. Страните се съгласяват и приемат тази изключителна юрисдикция и подсъдност.

11. Единство на договора

Този Договор съставлява целия договор между вас и "Mirchev Ideas" във връзка с предмета на този Договор и замества всякакви други договори, устни или писмени, между вас и "Mirchev Ideas" по отношение на горното.

Нито един от сроковете, условията и разпоредбите на този Договор няма да се изменят, оттеглят, променят, видоизменят или поправят с действие или със знание на страна по него, нейни агенти, служители или наети лица, освен ако не се направят в писмен вид и са надлежно подписани от двете страни.

Онлайн магазин от SELITON