Медиите за нас

"Магазините се местят от улицата в интернет"

Nova

"10 пъти повече онлайн магазини отварят врати"

Пари бг

"Отварянето на онлайн магазин става все по-достъпно и за малките фирми"

Капитал

"Онлайн магазин се прави за 10 минути"

Труд БГ

"Mirchev Ideas предоставя безвъзмездно решението Summer Cart за учебни цели"

Computer world

"Платформа, която търпи бързо развитие, доработки и надеждност"

.NET

"Mirchev Ideas представи официално първото българско решение за онлайн магазини"

Komputri

"Електронната търговия в България"

EBF

"Репортаж по време на WebXpo"

M SAT

Общи условия за ползване на Seliton

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между "СЕЛИТОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в Република България, град София 1784, ул. Михаил Тенев 12, Евротур Бизнес Център, ет. 5, офис 18, ЕИК 131135125, с адрес за упражняване на дейността и кореспонденция същия като горепосочения, представлявано от Георги Мирчев - управител, наричано по-долу за краткост Seliton Bulgaria или "Доставчик", и всеки Ползвател на предоставяните от посоченото дружество Услуги. Тези Общи условия са достъпни за всички лица на сайт https://www.seliton.bg

ІІ. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 2. Посочените по-долу понятия и определенията им ще имат следното значение за целите на тези Общи условия, индивидуалните договори, сключени с Ползвателите и другите съставяни във връзка с предоставянето на Услугите документи (в това число, но не само, протоколи, фактури, писма, съобщения, кореспонденция и др.):

 1. Seliton или "Summer Cart" или Платформата – е платформа за създаване и поддържане на онлайн магазини за осъществяване на професионална и/или търговска дейност и представлява единство от софтуер, база данни, документация, дизайн, изображения, видео, лицензионни кодове, лицензионни файлове и други материали, включително всички обновявания, поправки, решения, постигнати в процеса на работа и подобрени или ограничени функционално версии на Платформата. Освен ако от текста не следва друго навсякъде където в тези Общи условия се упоменава Seliton или "Summer Cart" ще се има предвид Платформата като съвкупност от отделните й модули.

 2. "Онлайн магазин" – е съвкупност от уеб страници, файлове и интерфейси създадени и поддържани чрез Платформата, които се използват от Ползвателя като средство за електронна търговия, което предоставя на Клиентите на Ползвателя информация за неговите Продукти и дава възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната цена, както и административен панел за управление на Платформата;

 3. "Ползвател" – е пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, както и обединение на лица, осъществяващо професионална и/или търговска дейност, на което се предоставят Услугите по договор със Seliton Bulgaria.

 4. "Клиент" – лице посещаващо Онлайн магазина на Ползвателя.

 5. "Продукти" – са стоки и/или услуги, информация за които е публикувана в Онлайн магазина на Ползвателя.

 6. "Услуги" – включва услугите по създаване, съхранение и ползване на Онлайн магазин с определени функции, на база платформата Seliton (или за краткост услуга Онлайн магазин), услугата Хостинг, услугите по техническа поддръжка и други услуги включени в закупения от Ползвателя Пакет или предоставяни му по индивидуален договор с Доставчика;

 7. "Профил на Ползвателя" – уеб страници представляващи административна област за управление на Услугите и ползване на техническа поддръжка.

 8. "Хостинг" – е услуга по осигуряване на дисково пространство, процесорно време, памет, трафик и съвместима работна среда за Онлайн магазини на сървъри осигурени от Seliton Bulgaria.

 9. "Пакет" - е набор от Услуги, предлаган от Доставчика стандартно за всички Ползватели или специално за група/категория Ползватели.

 10. "Домейн" е името на домейна, официално регистриран в системата за имена на домейни.

 11. "Право за отстраняване на надписа за авторските права" е услуга по отстраняване от създаденият Онлайн магазин на съобщението за авторски права и връзките към уеб сайтовете на Seliton, Summer Cart и/или Seliton Bulgaria от заглавния надпис и долния надпис, единствено в клиентската област на Онлайн магазина.

 12. "Клиентска област" – част от Онлайн магазина предназначена за Клиентите на Ползвателя.

 13. "Административен панел" - част от онлайн магазина предназначена за Ползвателя, служеща за дистанционно администриране и управление на Онлайн магазина.

 14. "Права на интелектуална собственост" са авторски права (имуществени и неимуществени), сродни права, права върху марки, патенти, търговски тайни, know how, производствен опит, права за публикуване, договорни и лицензионни права и всякакви други права на интелектуална собственост, които съществуват или могат да възникнат, както и всяко подновяване и удължаване на тези права.

ІІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Данни за Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: "СЕЛИТОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: Република България, град София 1784, район Младост, ул. "Михаил Тенев", № 12, сграда "Бизнес център – Евротур", ет.5, офис 18

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, град София 1784, район Младост, ул. "Михаил Тенев", № 12, сграда "Бизнес център – Евротур", ет.5, офис 18

4. Данни за кореспонденция: град София, район "Младост", ул. "Михаил Тенев", № 12, сграда "Бизнес център – Евротур", ет.5, Офис 18 , Email: sales@seliton.bg, телефони за връзка 0700 45 155, 0878 422 449, 0882 436 974

5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ДДС номер): BG131135125

IV. ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ПАКЕТИТЕ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Доставчикът предоставя Услугите под формата на Пакети, срещу възнаграждение платимо в лева или друга договорена валута и дължимо от Ползвателя, съгласно определения за закупения Пакет начин на плащане или специално договорен начин на плащане.

(2) Доколкото не е обявено друго, цената на всеки Пакет се дължи преди активирането на Онлайн магазина.

(3) Задълженията на Доставчика се изчерпват с посоченото в настоящите Общи условия, условията на закупения Пакет и индивидуалния договор между Доставчика и Ползвателя, ако е сключен такъв.

(4) Всеки Пакет, съответно услугите включени в него, се ограничават със срок, считано от датата на активиране на Онлайн магазина. Срока на договора е срока по отношение на всяка от Услугите записани във фактурата. Ако не е предвидено изрично писмено друго, се счита, че Пакета, съответно Услугите включени в него, са със срок от 1 (един) месец.

(5) Seliton Bulgaria може да преустанови предлагането на даден Пакет. Seliton Bulgaria може да измени условията за предлаган пакет, като новите условия са валидни считано от публикуването на измененията на сайта на Платформата или известяването на Ползвателя. Измененията не засягат Ползвателите, които са заплатили Пакети към датата на изменението, за заплатения срок.

Чл.5. (1) Ако условията на закупеният Пакет предвиждат плащане на цената за Пакета да става изцяло или на няколко вноски, след активиране на Онлайн магазина, Ползвателят дължи плащане на цената съгласно условията посочени за Пакета. Ако условията на Пакета не фиксират падежи, а само предвиждат отложено плащане на цената, Ползвателят дължи пълното й заплащане в срок не по-късно от 60 (шестдесет) дни от активиране на Онлайн магазина.

(2) Ползвателят се съгласява изрично, че когато не е заплатил в срок цената за Пакета или определена вноска от нея, той не желае да ползва Услугите за срока на забавата и Доставчикът има право незабавно да преустанови изцяло достъпа до Онлайн магазина. Преустановяването на достъпа не спира и не прекъсва сроковете на ползване на Услугите по Пакета.

(3) Неиздаването, неизпращането или неполучаването на фактура или друг документ, не е основание за неплащане на цената на Пакета. Ползвателят се съгласява да получава електронни фактури на имейл адреса, посочен в профила му.

Чл.6 (1) В случаите когато Пакета предвижда пробен период, в който Ползвателят може да се запознае с функциите и възможностите на Онлайн магазина, ако цената за Пакета не се заплати от Ползвателя най-късно в деня следващ изтичането на пробния период то Доставчикът има право незабавно да преустанови изцяло достъпа до Онлайн магазина.

(2) Когато Пакета предвижда пробен период, Ползвателят има право в срока на пробния период да се откаже от ползването на Услугите и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл.7. (1) Услугите, предоставяни от Доставчика на Ползвателя включват:

а) услугите по създаване, съхранение, и ползване на Онлайн магазин, на база платформата Seliton / Summer Cart (или за краткост "Услуга Онлайн магазин") както и Хостинг;

б) услугата по техническа поддръжка на Онлайн магазина;

в) други услуги изрично включени в закупения от Ползвателя Пакет или индивидуалният му договор с Доставчика.

(2) Дизайнът, техническите възможности, включените модули и другите функционалности и харектеристики на Онлайн магазина, Обемът и характеристиките на услугата Хостинг се определят от вида на закупения от Ползвателя Пакет, тези Общи условия, и индивидуалния му договор с Доставчика.

(3) Доставчикът не е длъжен да осигури Интернет свързаност на устройствата на Ползвателите, посредством която същите да получават достъп до Услугите или осигуряването на устройствата и оборудването необходимо за използването на Услугите.

(4) Услугите включват предоставяне на един безплатен под-домейн на .myseliton.com, който не подлежи на избор, и не включват предоставянето на друго име на домейн. Ползвателят може да закупи домейн от Seliton Bulgaria или да ползва вече закупен домейн.

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до Административен панел за дистанционно администриране и управление на Онлайн магазина. За да осъществи достъп до Административния панел Ползвателят следва да се легитимира с предоставеното му име и парола. Активираните функции на Административния панел се определят на база Услугите включени в закупения Пакет и индивидуалния договор между Доставчика и Ползвателя.

(2) Профилът на ползвателя му дава възможност да администрира и конфигурира определени Услуги и да ползва техническа поддръжка.

(3) Ползвателят има право да администрира и управлява Онлайн магазина единствено посредством Административния панел и специално посочените за тази цел програмни интерфейси (API).

(4) Ползвателят носи отговорност за съхранението и поверителността на предоставените му потребителско име и парола за достъп до профила му и до Административния панел, и поема пълна отговорност за всички дейности и действия, извършени през тях, независимо дали са извършени от него, от лица, на които предоставил данните за достъп до профила или до неупълномощени лица. В случай на възникване на съмнение, че данните за достъп до Профила на ползвателя или до Административния панел са станали известни на неупълномощени лица, Ползвателят незабавно следва да уведоми Доставчика.

Чл.9. (1) Доставчикът предоставя Услугите на Ползвателя в рамките на добросъвестното, разумно и прието в практиката и обичаите потребление и технологични възможности, както и съгласно параметрите на закупения от Ползвателя Пакет и сключения индивидуален договор.

(2) В случай че при ползването на услугите Хостинг и Онлайн магазин от Ползвател се установи отклонение от техническите и софтуерните ограничения и правила за ползване на услугите Хостинг и Онлайн магазин, както и при надвишаване на лимитите на хостинга, или ако се създава натоварване на сървъра, което надвишава нормалното и възприето в практиката потребление на услугата, Доставчикът има право да ограничи или прекрати предоставянето на услугите до преустановяване на нарушението, при условията на чл.14 (2).

(3) Ползвателят се съгласява да не използва Услугата за изпращане на непоискани търговски съобщения (нежелана поща, СПАМ). Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на Услугата, за което Доставчика уведомява Ползвателя. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.

(4) Ползвателят се съгласява да не добавя/конфигурира домейни или под-домейни над които няма право на ползване.

Чл.10. (1) Ползвателят създава свой профил и получава парола за отдалечен достъп до профила, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Платформата, съобразно посочената в страницата процедура. С осъществяване на регистрацията или изпращане на запитване или заявка за обновяване на Пакета или Услугите, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, предоставен му е техен екземпляр, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(2) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. Ползвателят носи пълна отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. Ако Ползвателят е предоставил неверни или непълни данни, Доставчикът не носи отговорност при неизпълнение договорните си задължения.

(3) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от Ползвателя e-mail адрес.

(4) Профили на ползвател без активен Пакет подлежат на премахване от Доставчика.

(5) Изявление за закупуване на Пакет от Ползвателя може да се извърши и посредством профила му. В този случай Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка, чрез изпращане на електронно съобщение за потвърждение на поръчката на посочения от Ползвателя e-mail адрес в профила му, с което между Доставчикът и Ползвателят възникват договорните отношения по повод закупения Пакет.

(6) Доставчикът активира Онлайн магазина след заплащането в пълен размер на цената/вноската от цената, съгласно условията на избрания от ползвателя Пакет. Ако избраният Пакет включва пробен период, активирането се извършва заедно с потвърждението по предходната алинея.

Чл.11. (1) Отговорността за пълнотата, верността и законосъобразността на въведената информация в Онлайн магазина е изцяло на Ползвателя. В този смисъл Ползвателят носи изцяло отговорността и за публикуваните от него всякакви текстове, изображения и материали. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за публикуваната информация, текстове, изображения и материали.

(2) Отговорност изцяло на Ползвателя е придобиването и снабдяването с права за ползване на използваните в Онлайн магазина изображения, текстове, видео материали, търговски марки и други защитими от закона обекти на интелектуалната собственост. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за придобиването и ползването на такива права.

(3) Ползвателят е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации необходими за осъществяване на дейностите си, чрез онлайн магазина.

(4) Доставчика предоставя като част от Платформата примерни продукти, текстове, документи, изображения и други материали. Отговорността за ползването на тези примерни образци е изцяло на Ползвателя.

VІ. ПРОТИВОЗАКОННА ДЕЙНОСТ

Чл.12. (1) Единствено Ползвателят рекламира, предлага и/или продава Продуктите на Клиентите, посредством Онлайн магазина. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за продажбите, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на Продуктите, поръчани от Клиентите. Ползвателят се съгласява, че в нито един момент не възникват договорни отношения между Доставчика и Клиент на Онлайн магазина по повод ползването на последния като средство за електронна търговия. В този смисъл Ползвателят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност към Клиентите, тъй като не се явява търговец или доставчик на Продукти, нито страна по договор с Клиент, а само предлага Услугите по тези Общи условия.

(2) Доставчикът не носи отговорност, когато Ползвателят е извършил закононарушение или е засегнал права или законни интереси на трети лица при осъществяване на дейността си посредством Онлайн магазина.

Чл.13. (1) Ползвателят се задължава да не публикува, разпространява или предоставя и да не допуска публикуването, разпространението или предоставянето от Клиенти, посредством онлайн магазина, на всякакъв вид съобщения, текст, публикации, изображения, видеоматериали, компютърни файлове и всякакви други данни и информация, които противоречат на приложимото законодателство, настоящите общи условия или добрите нрави и/или които нарушават или засягат права и законни интереси на трети лица. Както и да не уврежда или застрашава престижа, авторитета, доброто име или търговската репутация на Seliton Bulgaria, неговите лицензодатели, съдружници, партньори, ръководни служители, директори (управители), служители, агенти и неговите доставчици;

(2) При риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната и безпроблемна работа на Платформата, Доставчикът може временно да преустанови достъпа до Онлайн магазина, както и да изтрие вируси, троянски коне и друга информация, разположена на сървърите, за която прецени че представлява потенциален риск.

(3) Договорните задължения на Доставчика не включват извършването на наблюдение за наличието на противоправни дейности, които се извършват и противоправна информацията, която се съхранява, пренася или прави достъпна чрез Онлайн магазина.

(4) Ползвателят декларира, че при закупуването на Пакет и/или сключването на индивидуален договор за предоставянето на Услугите действа в рамките на своята търговска или професионална дейност и ще упражнява същите с дължимата грижа.

Чл.14 (1) Когато Ползвателя ползва Онлайн магазина в противоречие с действащото законодателство или настоящите Общи Условия, общоприетите нравствени норми и/или застрашава доброто име и репутация на Доставчика, изцяло според преценката на Доставчика, то Доставчикът има право, без да отправя предизвестие или уведомление до Ползвателя, да преустанови временно или постоянно предоставянето на Услугите и да спре достъпът до онлайн магазина без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

(2) Във всички случай и независимо от причината за преустановяване предоставянето на част или изцяло на Услугите, включително, но не само, да преустановяването на достъпа до Онлайн магазина, сроковете на ползване на Услугите по Пакета не се прекъсват, спират или удължават със срока на спирането.

VІІ. ОБНОВЛЕНИЯ И ПОДДРЪЖКА

Чл.15. (1) Ако условията на закупеният Пакет предвиждат Онлайн магазина да подлежи на софтуерни актуализации, получаване на нови модули и/или поправки на грешки в Онлайн магазина, Доставчикът уведомява Ползвателя за наличието им по подходящ за това начин, като например чрез e-mail или системно съобщение. За ползването на актуализираните и поправени версии, както и на новите модули, Seliton Bulgaria може да определи допълнителни или различни от настоящите условия за ползване, които са задължителни за Ползвателя.

(2) Seliton Bulgaria прилага автоматично обновления когато Онлайн магазина е част от инфраструктурата на Seliton. В противен случай Ползвателя е необходимо ръчно да приложи актуализацията; ако Ползвателят не приложи определена актуализация и/или поправка на грешка, задълженията на Seliton Bulgaria за техническа поддръжка и предоставяне на обновявания и/или поправки на грешки в Онлайн магазина отпадат до прилагане на обновлението и/или поправката.

(3) Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните Услуги, доколкото не се премахват основните функции на Онлайн магазина.

(4) При необходимост от извършване на профилактика, отстраняване на повреди или грешки, актуализации и други свързани с това дейности Доставчикът има право временно да преустанови предоставяните Услуги за срока на извършването на съответната дейност.

VІІІ. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Чл.16. (1) При наличие на проблем с ползването на Услугите, Ползвателят следва да уведоми Доставчика. Последният е длъжен да положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем в рамките на разумно необходимите срокове и според закупения Пакет.

(2) Услугата по техническа поддръжка не включва въвеждане и/или управление на съдържанието на Онлайн магазина, и/или изготвяне поддръжка или актуализация на база данни за Продуктите на Ползвателя, или каквито и да било други услуги свързани с управление на конкретните данни на Ползвателя. Обемът на Услугата техническата поддръжка се определя от закупеният пакет и индивидуалния договор между Доставчика и Ползвателя.

ІХ. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Чл.17. (1) Услугите се предоставят "както са" без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само, гаранции за пригоденост за определена цел, ненарушаване на права на интелектуалната собственост или друга гаранция, произтичаща от предложение, спецификация и/или образец, оферта, публикация или всеки друг документ.

(2) Освен ако не е постановено друго в закона, Seliton Bulgaria не предлага гаранция изрична, косвена или законова, включително, без ограничение, гаранции за продаваемост, ненарушаване на права на интелектуалната собственост или пригоденост за определена цел.

(3) Seliton Bulgaria не дава никаква гаранция или декларация относно софтуерни продукти, бази данни и/или услуги на третите страни или на Доставчика, които се ползват съвместно с Услугите, в това число, но не само, относно тяхната съвместимост с Услугите или пригодността им за изискванията, нуждите или очакванията на Ползвателя или Клиентите му.

(4) Доставчикът не гарантира, че Услугите ще задоволят изискванията, нуждите или очакванията на Ползвателя или Клиентите или че софтуерът на Seliton / Summer Cart нe е без дефекти или грешки или че ползването на Услугите ще бъде без прекъсвания.

Х. ЛИЧНИ ДАННИ, ДАННИ ЗА ПРОДУКТИТЕ И ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 18. (1) С попълването на личните данни Ползвателя потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно, и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с българското законодателство. Също така Ползвателя се съгласява Доставчика да събира и други данни за Ползвателя и потребителите на Онлайн магазина, като IP адрес, време на посещение, име и версия на уеб-браузер, операционна система и други параметри на уеб-браузера и всякаква друга информация, както и да ползва бисквитки (cookies). Събраните данни могат да бъдат използвани за отчети предоставяни на Ползвателя, за маркетингови и статистически проучвания и подобряване на Услугите, предоставяни на клиентите.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията / запитването.

(3) Доставчика има право да публикува обобщена информация за онлайн магазините с маркетингови цели.

Чл.19. (1) Ползвателят се съгласява, че всеки материал, информация или друга комуникация, включително всички данни, изображения, звуци, лична информация, текст и други включени неща, които Ползвателят предава или изпраща до сайтовете на Seliton Bulgaria или предоставя на Доставчика, ще се считат за неконфиденциални ("Комуникацията"). Доставчикът няма да има задължение за конфиденциалност по отношение на Комуникацията. Ползвателят се съгласява, че Seliton Bulgaria и посочените от него лица ще бъдат свободни да копират, изменят, създават производни работи, показват публично, разкриват, разпространяват, лицензират и преотдават с лиценз чрез произволен брой нива на подлицензии и лицензополучатели, да инкорпорират и използват по други начини Комуникацията, включително производните работи, за всякакви търговски или нетърговски цели.

(2) Доставчика може да ползва името, търговски марки и лога на Ползвателя асоциирани с Онлайн магазина с цел промотиране на Услугата.

Чл.20 Доставчикът може да изпраща на Ползвателя незаявени предварително търговски съобщения, с цел осъществяване на запитвания и анкети, отправяне на реклами и предоставяне на информация за стоки или услуги, състезания и игри с обявени награди и промоционни предложения.

XІ. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 21. (1) Правата на интелектуална собственост върху Seliton или Summer Cart и всички негови копия остават собственост на Доставчика. Seliton или Summer Cart е защитен съгласно законите за авторските права и интелектуалната собственост и разпоредбите на международните споразумения. Ползвателят се съгласява да предотврати всяко неправомерно копиране или ползване на Seliton или Summer Cart и/или създадения с платформата Онлайн магазин.

(2) Seliton Bulgaria не предоставя и не прехвърля по какъвто и да начин на Ползвателя или Клиент изрично или косвено право върху патенти, авторски права, търговски марки, или информация (в това число търговска тайна) и каквито и да било други Права на интелектуална собственост притежавани, ползвани или държани на правно основание от Seliton Bulgaria или трети лица.

(3) Доставчика не придобива авторски права върху материалите и информацията която Ползвателя качва в Онлайн магазина.

(4) Ползвателят няма право и не следва да прави опити да осъществи достъп до програмния код на Онлайн магазина, както и няма право да го копира, разпространява или променя по какъвто и да е начин. Ползвателят, или негови контрагенти, изрично имат право да променят по всякакъв начин HTML, Изображенията, Javascript и CSS кода, участващи в темите които се виждат от Клиентите. Промяната на кода от страна на Ползвателя, или други лица включително техническата поддръжка на Seliton Bulgaria, може да доведе до нарушена функция на Онлайн магазина и проблеми при прилагане на актуализациите.

(5) Ползвателят няма право да премахва или скрива информация за авторските права и връзките към уеб сайтовете на Seliton, Summer Cart и/или Seliton Bulgaria, освен ако закупеният от него пакет или индивидуалният му договор включват услугата "Право за отстраняване на надписа за авторските права".

ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.22 (1) Договорът за предоставяне на Услугите, съгласно тези Общи условия се прекратява:

а) с изтичане на сроковете на предоставяне на Услугите съгласно закупения Пакет и/или индивидуално сключения договор;

б) ако Ползвателят е в неизпълнение на някое от задълженията му по тези Общи условия, закона и/или условията на сключения със Seliton Bulgaria индивидуален договор и не отстрани неизпълнението в предоставения му от Seliton Bulgaria подходящ срок. Страните се съгласяват, че като "подходящ" ще се счита срок от 5 (пет) работни дни, считано от отправяне на уведомлението от Доставчика;

в) в изрично предвидените в тези Общите условия случаи

г) по взаимно съгласие между страните;

XIІІ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.23. (1) Нито "Seliton Bulgaria", нито неговите лицензодатели, съдружници, партньори, ръководни служители, директори (в т.ч. управители), служители, агенти и неговите доставчици, няма да бъдат отговорни, за каквито и да е вреди (включително, без ограничение, вреди за загуба на бизнес печалби или приходи, загуба на ползване на софтуер, загуба на данни, разходи за възстановяване на загубени данни, прекъсване на дейността, загуба на бизнес информация или друга загуба), произтичащи от използването или невъзможността за използване на Услугите, дори ако Seliton Bulgaria е знаел за възможността от такива вреди.

(2) Доколкото е разрешено от закона, общата отговорност на Доставчика, произтичаща от или свързана с договорните му отношения с Ползвателя, е ограничена до цената на Пакета за период от последните три календарни месеца (или пропорционална част ако цената е за по-дълъг период), като ако услугите са ползвани по-малко от три месеца то периода е равен на ползвания период. Доставчикът не отговаря за каквито и да било вреди, претърпени от Ползвателят по повод договорните им отношения, доколкото Доставчикът не е действал умишлено или при условията на груба небрежност.

(3) Единственото и изключително средство за удовлетворение на Ползвателя е изложено в тези Общи условия. Тези Общи условия определят двустранно договореното разпределение на рисковете между страните и цените на Услугите, включени в Пакетите, отговарят на това разпределение на рисковете.

(4) Ползвателят се задължава да обезщети, да освобождава от отговорност и да защитава Seliton Bulgaria, неговите лицензодатели, съдружници, партньори, ръководни служители, директори (в т.ч. управители), служители, агенти и неговите доставчици от и срещу всякакви искове или съдебни дела, включително всякакви съдебни и извънсъдебни разноски и такси за адвокати, които произтичат или са резултат от неизпълнение на задълженията и отговорностите на Ползвателя, произтичащи от договорните му отношение с Seliton Bulgaria (в това число, но не само и тези Общи условия), договорните му отношения с Клиентите и другите му контрагенти и задълженията и отговорностите му произтичащи от закона.

(5) В случай, че договорът, сключен при действието на тези Общи условия, бъде едностранно прекратен от Доставчика, поради виновно неизпълнение на задълженията на Ползвателя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

(6) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставят услугите и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия или вреди за Ползвателя или клиентите му. Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

(7) Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя Услугите през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет свързаността, хакерски атаки, технически и други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.24. (1) Тези Общи условия могат да бъдат едностранно изменяни от Seliton Bulgaria, за което последният ще уведоми по подходящ начин Ползвателя.

(2) Seliton Bulgaria и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие в отношенията между страните след изричното уведомяване на Ползвателя, и ако последният не заяви в 14-дневен срок от уведомлението, че отхвърля изменената и/или допълнена редакция.

(3) Страните се съгласяват, че всички уведомления на Seliton Bulgaria, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на някой от адресите на електронна поща, посочени от Ползвателя. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис или да бъде потвърдено получаването им за да се считат за получени.

(4) Seliton Bulgaria публикува Общите условия на сайта на платформата.

ХV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.25. Всеки иск, произтичащ от или свързан с тези Общи условия се ръководи от вътрешното материално право на Република България. Всеки съдебен процес между страните ще се осъществява изключително от българските държавни съдилища и по специално компетентния съд в гр. София. Страните се съгласяват и приемат тази изключителна юрисдикция и подсъдност.

XVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в индивидуален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на индивидуалния договор. За да важи Индивидуалния договор е необходимо да е в писмен вид и надлежно подписан от упълномощен представител на Seliton Bulgaria.

(2) Ако дадена разпоредба на тези Общи условия е недействителна или неизпълнима, или в противоречие с приложимото право, такава разпоредба ще се тълкува, ще се ограничи, или промени, както е необходимо, за да се отстрани недействителността или неизпълнимостта, или противоречието с приложимото право и всички други разпоредби на тези Общи условия ще запазят действието си.

Чл.27. Тези общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2016 г.

 

Политики и общи условия за услугите "Споделен хостинг" и "VPS хостинг":

Политика за споделен хостинг

Общи условия за VPS и dedicated сървъри

Онлайн магазин от SELITON